Τιμητικές διακρίσεις

 • Προσφορά στην εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτών
 • Εκπαιδευτικό εργαλείο
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό

Βραβεία

 • Προσωπικό εκπαίδευσης
 • Εγκαταστάσεις
 • Εναρμόνιση με ειδικές ανάγκες
 • Σύστημα διάγνωσης μαθησιακών κενών
 • Δημιουργία καινοτόμου προγράμματος
 • Προσαρμογή προγραμμάτων στις εθνικές ανάγκες
 • Εκπαιδευτικό υλικό και βοηθήματα